Tato stránka je určena zájemcům o registraci externího uživatele IS FIT.

Jedná se zejména o uživatele, kteří by rádi zadávali témata kvalifikačních prací nebo se stali oponenty závěrečných prací.

Za účely registrace jako vedoucí, zadavatel nebo oponent záverečných prací musíte vyplnit alespoň jeden z titulů.

Pro registraci zadejte Vaši emailovou adresu a vyberte schvalovatele, kontaktní osobu na fakultě, která posoudí a následně schválí Vaši žádost. Zpravidla se jedná o vedoucího katedry, na které máte Vy nebo Váš student domluvenu spolupráci na realizaci závěrečné práce nebo Vámi zadávaná témata pod ní odborně spadají.

Podmínky zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“): Externí spolupracovník (dále jen “Subjekt”) tímto uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Českému vysokému učení technickému v Praze, Fakultě informačních technologií, se sídlem Thákurova 2700/9, 160 00 Praha 6, IČO: 68407700 (dále jen “Správce”), a to za dále uvedených podmínek.

Osobní údaje Subjektu, které budou zpracovány: jméno a příjmení, tituly, datum narození, pohlaví a e-mailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajistění vzdělávací činnosti Subjektu, blíže specifikované v části “Účel registrace”. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky ode dne registrace. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez souhlasu Subjektu.

Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu helpdesk@fit.cvut.cz. Subjekt dále souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při registraci je povinný a pokud dojde k jeho zrušení/odvolání, bude zrušena registrace Subjektu. Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat, či jinak nakládat s osobními údaji Subjektu v souladu s Nařízením, právní úpravou ČR související s ochranou osobních údajů a tímto souhlasem tj. v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce a jiné fyzické osoby v právním vztahu ke Správci (např. studenti), které zpracovávají osobní údaje se Správcem, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení vzájemného pracovně-právního či jiného právního vztahu. Správce tímto prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, jakož i zneužití, zejména vymezením omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděl, zajištění místností a počítačů s ochranou proti vniknutí třetích osob.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce: Veškeré kontaktní údaje na pověřence naleznete na webových stránkách Správce (https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr). Subjekt tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými informacemi a uděluje tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto souhlasu.